فصل 9 الکتریسیته

حجم فایل : 1.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 25
فصل 9 : الکتریسیته ادامه

آموختیم که... شما در پایه ششم با اقسام نیرو آشنا شدید. یکی از نیروهایی که در این پایه فراگرفتید،
نیروی الکتریکی حاصل از مالش برخی اجسام با یکدیگر است. شما در این پایه شاهد
جذب خرده های کاغذ رنگی به شانۀ لاستیکی مالش داده شده با موهای سر بودید.
{ صفحه 56 کتاب ششم}

بار الکتریکی در اثر مالش دو جسم مختلف و مناسب با یکدیگر به دلیل تبادل الکترون بین دو جسم، در هر یک بار الکتریکی بوجود می آید. بار الکتریکی و اثرات آن کشیده شدن موهای سر
به سمت شانه پلاستیکی ،
هنگام شانه زدن جرقه زدن برخی لباس ها
هنگام در آوردن آن جذب بادکنک مالش
داده شده با موهای سر
به دیوار سیخ شدن موها هنگام
تماس دست با مولد بار الکتریکی
جذب ذرات گرد و غبار به شیشه تلویزیون - - - - - + دومیله شیشه ای و پلاستیکی باردار پارچه پشمی و بادکنک باردار دو بادکنک باردار دو میله پلاستیکی باردار علت باردارشدن اجسام در اثر مالش وقتی دو جسم با یکدیگر مالش داده شوند، تعدادی الکترون از یک جسم به جسم دیگر منتقل می شوند. جسمی که الکترون از دست می دهد، تعداد الکترون هایش از تعداد پروتون هایش کمتر می شود و بار الکتریکی آن مثبت شده و جسم دیگری که الکترون دریافت کرده، تعداد الکترون هایش از تعداد پروتون هایش بیشتر می شود و بار الکتریکی ان منفی می شود. کلاهک عایق بدنه تیغه های فلزی الکتروسکوپ + + + + یک پله بالاتر با کشیدن و تماس دادن میله شیشه ای باردار بر روی کلاهک
الکتروسکوپ ، الکتروسکوپ دارای بار مثبت می شود. با کشیدن و تماس دادن میله پلاستیکی باردار بر روی کلاهک
الکتروسکوپ ، الکتروسکوپ دارای بار منفی می شود. + تولید صوت توسط
چشمه صوتی - - - میله ای بار نامشخص با نزدیک کردن میله ای باردار با باری نامعلوم به کلاهک الکتروسکوپی با
بار منفی، چون تیغه ها از هم بازتر شدند پس میله نیز دارای بار همنام با
بار الکتروسکوپ ( یعنی منفی ) است.

با نزدیک کردن میله ای باردار با باری نامعلوم به کلاهک الکتروسکوپی با
بار مثبت، چون تیغه ها به یکدیگر نزدیک شدند پس میله دارای باری ناهمنام با
بار الکتروسکوپ ( یعنی مثبت) است.

- - میله ای بار نامشخص انواع اجسام بر حسب عبور بار الکتریکی اجسام رسانا ( عایق) روشی است برای با دار کردن اجسام رسانا که بدون تماس میله باردار با آن جسم فلزی صورت می گیرد. القای بار الکتریکی با نزدیک کردن میله بار منفی الکترون های آزاد کره A دفع شده و
به کره B منتقل می شوند، بنابراین کره A کمبود الکترون مواجه
می شود و بار الکتریکی اش مثبت می شود. ابتدا کره B را از کره A جدا کرده بدون آنکه میله بادار منفی را از کره A دور کرده باشیم. بار الکتریکی منفی درکل کره B پخش...